Inkomensrisico's particulieren

Het Financiële Huis is altijd gericht op mogelijke risico's waar bedrijven, ondernemers en particulieren (werknemers) mee geconfronteerd kunnen worden. Er zijn immers risico's die financieel een grote impact hebben en die dus ook tot grote problemen kunnen leiden. Uit onze praktijk blijkt dat (net als bij veel ondernemers) de meeste particulieren die wij tegen komen, of dit nu gaat om  eigen woning bezitters of om huurders, geen vangnet hebben tegen de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dit is zorgwekkend, omdat beide groepen een financiële terugval bij een dergelijke calamiteit zelden voor een langere termijn kunnen dragen.

 

Arbeidsongeschiktheid

Uiteraard is de situatie in geval van arbeidsongeschiktheid bij een werknemer anders dan bij een zelfstandig ondernemer; een ondernemer heeft immers geen door de overheid geregeld vangnet om op terug te vallen. Toch is de financiële impact bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook voor een werknemer niet te onderschatten.
Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt zakt namelijk het inkomen vanaf het tweede jaar doorgaans naar 70% van het loon met als bovengrens 70% van het maximum dagloon. Dit maximum bedrag op jaarbasis is zo'n €57.000. Als een werknemer meer dan dit bedrag op jaarbasis verdient wordt het gat met 70% groter en kan de financiële klap veel harder aankomen. Indien de werknemer langdurig niet kan werken en uiteindelijk na 2 jaar arbeidsongeschiktheid bij het UWV terecht komt kan de daling nog veel groter worden. Voor mensen die een inkomen hebben dat boven het maximum dagloon uit komt is daarnaast de klap nog groter: het inkomensdeel dat uitkomt boven het maximum dagloon telt immers voor de uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid niet mee!

 

Onvrijwillige werkloosheid

Als we 5 tot 10 jaar terug in de tijd gaan hadden veel werknemers de verwachting dat er van alles kon gebeuren behalve ontslag. Als men werkzaam was bij de (semi-)overheid, in de gezondheidszorg of bij een groot bedrijf leek een ontslag (al dan niet wegens economische redenen) nagenoeg uitgesloten.
Economische redenen / bezuinigingen en beleidswijzigingen kunnen allen een bron zijn van ontslagen.  In geval van werkloosheid ontvangt een ontslagen werknemer in de eerste 2 maanden 75% van het loon en zakt het inkomen na de eerste 2 maanden naar 70% van het (oude) loon, hetgeen daarnaast ook nog eens gemaximeerd is op 70% van het maximum dagloon (op jaarbasis zo'n €57.000). Tenslotte is de maximale duur van een WW-uitkering verlaagd naar maximaal 2 jaar (was hiervoor maximaal 38 maanden). Dit kan soms worden aangevuld wanneer de werkgever is aangesloten bij de stichting (PAWW), iets wat wij in de praktijk weinig zien.

 

Overlijden

Een overlijden heeft behalve een grote emotionele impact meestal ook een directe financieel gevolg wat nabestaanden raakt. Een partner, met of zonder kinderen, zal alleen verder moeten waarbij er veelal een inkomen is weggevallen. Er kan sprake zijn van een nabestaandenpensioen maar vaak is dat geen vetpot en tegenwoordig is een nabestaandenpensioen vaak op risicobasis (vervalt bij uit dienst treden) wat onverwachte risico's met zich mee kan brengen. De gezinssamenstelling, leeftijd (leeftijd kinderen), woonsituatie, werksituatie, arbeidsverleden, vermogenspositie et cetera zijn allemaal factoren die een rol spelen bij het vaststellen van het financiële risico. Er is veel mogelijk om dit financiële risico af te dekken en vaak ook zeer betaalbaar.

 

Het Financiële Huis informeert en adviseert al jaren op het terrein van inkomensrisico’s en weet hierdoor als geen ander wat er mogelijk is om deze risico’s op een vaak betaalbare manier af te dekken.